Studia I stopnia

Studia na kierunku Ekonomia zaprogramowane zostały z myślą o przekazaniu studentom niezbędnej wiedzy i kształtowaniu umiejętności pozwalających na rozumienie rzeczywistości gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem wybranej przez studenta specjalizacji. W ich wyniku, absolwent zdobywa wiedzę na temat procesów gospodarczych oraz nabywa podstawowe umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych.

Celem studiów jest również stworzenie warunków umożliwiających rozwój osobowości studenta, w tym kompetencji społecznych. Studia na kierunku Ekonomia kształcą profesjonalnych praktyków, ludzi mądrych i odpowiedzialnych, przestrzegających uniwersalnych zasady moralnych, dążących do odkrywania i przekazywania prawdy, mających szerokie horyzonty intelektualne, tolerancyjnych i otwartych na odmienne poglądy i idee. Dodatkowo promują wśród pracowników i studentów nastawienie na wysokie osiągnięcia, innowacyjność i współpracę co umożliwia skuteczną rywalizację na krajowym i europejskim rynku edukacyjnym.

Kierunek Ekonomia kształci kadrę dla gospodarki zgodnie z reformą systemu nauki i szkolnictwa wyższego z uwzględnieniem procesów globalizacji, pogłębiającej się integracji europejskiej w warunkach otwartego rynku pracy. Program kształcenia na kierunku Ekonomia zawiera w sobie efekty kształcenia przewidywane na innych kierunkach realizowanych na Uczelni.

W ramach programu studiów student zobowiązany jest odbyć 3-miesięczną praktykę zawodową w wybranym zakładzie pracy. Student może realizować zajęcia praktyczne w dogodnym dla siebie terminie.

Zasady i forma odbywania praktyk

1 miesiąc w wymiarze 160 godz. w roku akademickim, zaczynając od zakończenia 2 semestru przez 3 kolejne lata. Podczas praktyki zawodowej student nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

Warunkiem uzyskania kwalifikacji poświadczonych dyplomem jest osiągniecie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kierunkowych. Uzyskanie 180 punktów ECTS, w tym zaliczenie zajęć praktycznych, praca dyplomowa, egzamin dyplomowy.

Program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS – 56 punktów ECTS stanowią przedmioty do wyboru.

Prace nad opisem efektów kształcenia odbywały się przy udziale praktyków życia gospodarczego, program kształcenia był formułowany z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku pracy.

Specjalności na studiach I stopnia - kierunek ekonomia

Specjalność ta skierowana jest do studentów chcących podjąć pracę w szeroko rozumianej administracji, tj. w administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach rządowych i pozarządowych, w różnego rodzaju instytucjach. Sprawnie funkcjonująca administracja, czy to w sferze publicznej czy prywatnej, jest podbudową dla rozwoju całej gospodarki.

To specjalność przygotowująca do pracy w sektorze handlu i wszelkiego rodzaju usług.  Jest adresowana do przyszłych menedżerów i przedsiębiorców, działaczy gospodarczych, pracowników administracji z zakresu handlu i usług. Kandydaci wybierający tę specjalizację zyskują ogólną wiedzę w zakresie handlu i usług. Dzięki temu na rynku pracy mogą być postrzegani jako niezwykle elastyczni pracownicy, którzy gotowi są do podejmowania wyzwań.

To zespół procesów planowania i kontroli w sferze składowania i przepływu, między innymi – towarów i wyrobów gotowych. W czasach szybkich przemian gospodarczych logistyka nabiera coraz większego znaczenia. Specjaliści od logistyki natychmiast „wchłaniani są” przez rynek pracy. Od nabytych przez nich w toku studiów umiejętności zależy sprawność działania przedsiębiorstwa każdego typu: produkcyjnego, handlowego czy usługowego.

Skupia się na zagadnieniach związanych z działaniami marketingowymi przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. Daje wykształcenie pozwalające podjąć pracę w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw każdej branży. Oprócz wiedzy teoretycznej studenci zdobywają praktyczne umiejętności.

Specjalność tą wybierają studenci chcący poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą sfery rachunkowości i podatków. Student zapozna się zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości zarządczej i finansowej a także dotyczącymi materialnego prawa podatkowego i ordynacji podatkowej. Studenci po ukończeniu tej specjalności będą przygotowani do pracy w księgowości.