Oferta kursów i szkoleń w Ostrowi Mazowieckiej

 

Do kogo skierowany jest kurs:

Kurs skierowany jest do osób początkujących i rozpoczynających pracę w komórkach ds. zamówień publicznych lub posiadających niewielkie doświadczenie w tym zakresie. Do zamawiających a także do każdego, kto chce nabyć lub poszerzyć wiedzę z tematu zamówień publicznych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają poszczególne etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wieloma wskazówkami i praktycznymi przykładami.

Program szkolenia:

 • Ustawa Prawo zamówień publicznych;
 • Akty wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Zachowanie uczciwej konkurencji podczas udzielania zamówienia publicznego;
 • Zamawiający sektorowi;
 • Wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne;
 • Komisja przetargowa;
 • Wadium;
 • Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia publicznego;
 • Składanie ofert częściowych;
 • Tryby udzielania zamówień publicznych;
 • Ogłoszenie o zamówieniach publicznych;
 • Otwarcie ofert;
 • Dokumenty po zakończeniu postępowania.

 Czas trwania: 8 godzin, 

Koszt: 300 zł

 

Do kogo skierowany jest kurs:

Kurs skierowany jest do obecnych i przyszłych menedżerów różnych korporacji.

Kurs pomoże uczestnikom:

 • Poznać różny styl osobowości współpracowników i dostosowywać przekaz komunikacyjny do różnych sytuacji;
 • Rozpoznawać swój oraz innych osób styl komunikowania się;
 • Komunikować się zarówno w 4 oczy jak i w większym gronie (zespole, grupie)  na poziomie zadaniowym (komunikacja oparta na faktach) oraz na płaszczyźnie emocjonalnej (komunikacja oparta na relacjach);
 • Dbać o jasny, przejrzysty obieg informacji nie tylko w zespole, a także o prostotę i zwięzłość przekazu aby uniknąć nieporozumień;
 • Stosować parafrazę (weryfikacja pytań i przekazu informacji).
 • Kurs z komunikacji przeprowadzone będzie metodami:
 • Ćwiczenia, symulacje i gry szkoleniowe: zdecydowanie pomagają te metody rozwijając u uczestników szkolenia ich umiejętność komunikowania się;
 • Prezentacje multimedialne oraz materiały szkoleniowe w formie papierowej do ewentualnego uzupełniania;
 • Filmiki instruktarzowe – obrazujące poruszane zagadnienia.

Program kursu:

 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna – symbole, znaki, nacje;
 2. Wzmacnianie tolerancji poprzez zrozumienie różnic indywidualnych – Case POTOP;
 3. Osobowość i temperament a styl komunikowania się;
 4. Percepcja odbierania przekazu – płeć mózgu;
 5. 5 poziomów słuchania jako podstawa dobrego komunikowania się;
 6. Parafraza i zarządzanie informacją Case – Kto porwał samolot?

Koszt kursu: 300 zł, 

Czas trwania: 8 godzin

Dla kogo jest przeznaczony:

Kurs ten przeznaczony jest dla osób, które znają zasady rachunkowości i mają w planach rozpoczęcie kariery zawodowej w dziale księgowości. Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych w programie FK SYMFONIA.

Program kursu:

 • Zakładanie firmy od podstaw w programie FK SYMFONIA;
 • Księgowanie operacji gospodarczych: zakupu, sprzedaży, kosztowych, finansowych;
 • Tworzenie bilansu zamknięcia oraz generowanie dokumentów do Urzędu Skarbowego.

Koszt: 300 zł,
Czas trwania: 5 godzin

Dla kogo jest przeznaczony:

Kurs skierowany jest do osób przygotowujących się do pracy z programem Płatnik oraz zamierzających podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie praktycznego zastosowania tego programu z w działalności kadrowo-płacowej.

Program kursu:

 • Instalacja programu oraz ustawienia parametrów programu;
 • Zakładanie kartotek płatnika oraz dokumentów zgłoszeniowych;
 • Tworzenie kartotek ubezpieczonych oraz dokumentów zgłoszeniowych;
 • Generowanie dokumentów rozliczeniowych.

Koszt: 300 zł,
Czas trwania: 5 godzin

Do kogo jest skierowany:

Do wszystkich osób mających kontakt z klientem, zarówno indywidualnym jak instytucjonalnym. Pracujących nie tylko w instytucjach finansowych takich jak: banki, parabanki, zakłady ubezpieczeń, biura maklerskie itp., ale także w salonach samochodowych, sklepach itp.

Kurs pomoże uczestnikom:

 • Odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego klienci nie wracają?
 • Poznanie głównych elementów profesjonalnej obsługi klienta;
 • Nabyć umiejętność nawiązania nici porozumienia z klientem;
 • Uporządkować zasad prawidłowej prezentacji siebie, firmy i jej produktów/usług;
 • Zamknięcie sprzedaży.

Kurs przeprowadzony będzie metodami:

 • Ćwiczenia, symulacje i gry szkoleniowe: zdecydowanie pomagają te metody rozwijając u uczestników szkolenia ich umiejętność z zagadnień dotyczących sprzedaży;
 • Prezentacje multimedialne oraz materiały szkoleniowe w formie papierowej do ewentualnego uzupełniania;
 • Filmiki instruktarzowe – obrazujące poruszane zagadnienia.

Program kursu:

 1. Klient prawdę Ci powie – ćwiczenie dotyczące rozpoznawania problemów, dlaczego klienci nie wracają?
 2. Strategia – klient prawdę ci powie – ćwiczenie;
 3. Techniki sprzedaży: typ klienta;
 4. Techniki sprzedaży: typ sprzedawcy;
 5. Psychologia sprzedaży: dziesięć nieświadomych praw perswazji;
 6. Elementy marketingu szeptanego.

Koszt kursu: 300 zł
Czas trwania: 8 godzin

Do kogo jest skierowany kurs:

Do wszystkich osób, które chcą efektywniej zarządzać swoim czasem.

Kurs pomoże uczestnikom:

 • Odpowiedzieć na pytanie: Co to znaczy być zorganizowanym i czy osobowość przeszkadza nam w organizowaniu czasu?
 • Nabyć umiejętność pracy z organizerem: spotkania, zadania, cele;
 • Analizować wykorzystanie czasu z punktu widzenia kosztów i zysków: złodzieje czasu;
 • Nabyć umiejętność delegowania zadań.
 • Kurs przeprowadzony będzie metodami:
 • Ćwiczenia, symulacje i gry szkoleniowe: zdecydowanie pomagają te metody rozwijając u uczestników szkolenia ich umiejętność z zagadnień dotyczących zarządzania czasem;
 • Prezentacje multimedialne oraz materiały szkoleniowe w formie papierowej do ewentualnego uzupełniania;
 • Filmiki instruktarzowe – obrazujące poruszane zagadnienia.

Program szkolenia:

 1. Autodiagnoza zarządzania czasem: test, wprowadzenie do tematu, omówienie wyników;
 2. Budżet czasu: na co zużywany czas?
 3. Diagnoza tak zwanych złodziej czasu i sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami;
 4. Definiowanie celów i spisywanie ustalonych przez siebie celów;
 5. Planowanie:
  • Diagram Eisenhowera – podział zadań na pilne, niepilne, ważne i nieważne;
  • Zarządzanie priorytetami – zasada Pareto w skutecznym zarządzaniu czasem;
  • Zarządzanie priorytetami – zasada ABC.
 6. Delegowanie zadań
  • Korzyści z delegowania zadań;
  • Przyczyny niedelegowania zadań;
  • Poziomy delegowania zadań;
  • Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać;
  • Tworzenie harmonogramu zadań.

Koszt kursu: 300 zł,

Czas trwania: 8 godzin

Program kształcenia w ramach szkolenia w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, zatwierdzony został decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2014 r. Nr DPS-VI-51112-1056-25-MJ/14(15)

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych.

Koszt szkolenia dla jednego uczestnika wynosi:

 • wpisowe: 100 zl;
 • czesne: 2 700 zł;
 • opłata archiwizacyjna oraz za wydanie świadectwa: 130 zł.

Zgodnie z § 8 ust.2 rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z dnia 8 maja 2012 r. poz. 486), warunkiem przystąpienia do szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji jest spełnianie poniższych wymagań:

 1. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) lub art.5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz.320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);
 2. posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego.

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i stażu pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • dowód wpłaty opłaty za szkolenie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostarczenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza oraz innych wymaganych dokumentów.

BANK PEKAO S.A.: 19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

W tytule przelewu należy wpisać: Specjalizacja I stopnia. Należy także podać imię i nazwisko osoby, której wpłata dotyczy .

Kontakt z nami

Wydział Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Rubinkowskiego 8
07-300 Ostrów Mazowiecka

Dziekanat czynny

poniedziałek – piątek

8.00-16.00

oraz w terminach zjazdów

8.00-13.00

tel. 29-746-88-30

Dziekan Wydziału 607-655-558